Telefon
(+40)740 678 623
Email
av.mariagoina@yahoo.com
Adresa
str. General Magheru Gheorghe nr 48 Bl.C ap. 4, Oradea,

Din 26 noiembrie 2022 avem o noua lege în domeniul înregistrării în Registrul Comerțului care realizează simplificarea și digitalizarea procedurilor

Prin intrarea in vigoare a Legii nr. 265/2022 privind Registrul Comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în Registrul Comerţului, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 750 din 26 iulie 2022, au fost transpuse în dreptul național Directivele (UE) nr. 1132/2017 și nr. 1151/2019, cu scopul încurajării libertăţii de circulaţie a capitalurilor în spatial Uniunii Europene, prin crearea a unor proceduri unitare de reorganizare transfrontalieră şi de transfer al sediului în alt stat membru şi prin valorificarea instrumentelor şi proceselor digitale la înfiinţarea societăţilor şi pe tot parcursul vieţii societare.

Principalele modificari semnificative introduse in dreptul societar şi cele mai importante soluţii de reglementare pe care aceasta le propune sunt următoarele:

1.    Procedură de constituire a societăților și a sucursalelor acestora integral on-line, prin asigurarea logisticii necesare și pentru încheierea actului constitutiv al unei societăți prin mijloace electronice, disponibile pe portalul de servicii on-line al ONRC și eliberarea certificatului de înregistrarea în formă electronica.

In acest sens, potrivit noii legi:

 1. se creaza mecanisme on-line de transmitere a tuturor cererilor și documentelor aferente înregistrării în registrul comerțului;
 2. actul constitutiv se poate întocmi online, prin completarea unui formular-tip, cu opţiuni predefinite, care va fi disponibil pe pagina de internet a ONRC;
 3. actul constitutiv formular-tip sau, după caz, cel individualizat, se semnează de către toţi fondatorii sau de reprezentanţii acestora cu semnătură electronică calificată;
 4. cererile de înregistrare şi înscrisurile depuse în susţinerea acestora întocmite de avocaţi sau de notari publici se pot semna de către aceştia cu semnătură electronică calificată şi se pot transmite prin mijloace electronice;
 5. procedura de înregistrare a sucursalelor companiilor cu sediul principal într-un stat membru UE se simplifică prin eliminarea documentelor şi informaţiile ce sunt/vor putea fi obţinute/verificate prin sistemul de interconectare a registrelor comerţului – BRIS;
 6. folosirea unei platforme electronice centrale, ţinută de registrul comerţului, pentru publicarea actelor şi faptelor înregistrate/menţionate/depuse/vizate în/la/de registrul comerţului, Buletinul electronic al registrului comerţului;
 7. în considerarea interconectării registrelor comerţului din statele membre, se uniformizează efectul înregistrării în toate registrele ca fiind cel de la care actele, faptele persoanelor fizice şi juridice înregistrate devin opozabile terţilor pentru a oferi un punct de referinţă general atât pentru utilizatorii naţionali, cât şi pentru cei transfrontalieri;
 8. certificatele de înmatriculare şi certificatele constatatoare vor putea fi emise şi în format electronic semnate cu semnătură electronică calificată/sigiliul electronic calificat.

2.    Simplificarea procedurii de înregistrare în registrul comerţului pentru a permite depunerea de documente în format electronic, verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege realizând-se prin comunicarea între autorităţi şi utilizarea informaţiilor/documentelor aflate deja la dispoziţia acestora.  Astfel, prin noua lege se elimină:

 1. cerinţa de efectuare a vărsământului aportului la capitalul social al SRL-urilor la momentul constituirii. Legea prevede o etapizare, ulterioară momentului constituirii, a vărsării capitalului social subscris (30% în 3 luni, iar restul în 12 luni, cu excepţia aportului în natură, care poate fi efectuat în 2 ani de la data înmatriculării);
 2. acordul Secretariatului General al Guvernului şi al autorităţilor locale pentru folosirea anumitor cuvinte în denumire, registratorul urmând să consulte în procedura de înregistrare Registrul de evidenţă a autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, ce va fi creat şi ţinut de SGG;
 3. depunerea dovezii rezervării denumirii se elimină;
 4. depunerea unor declaraţii pe propria răspundere, prin includerea lor, într-o formă simplificată, în actul constitutiv;
 5. cerinţa depunerii specimenului de semnătură pentru persoanele care aveau obligația depunerii acestuia;
 6. cerinta depunerii declarațiilor pentru îndeplinirea calității de asociat/acționar/administrator/director/ cenzor etc.;
 7. cerinta depunerii documentelor ce anterior erau depuse ca anexe la cererea de înregistrare: dovada plății aporturilor la capitalul social; documente ce atestă drepturile de proprietate asupra bunurilor subscrise și vărsate ca aport în natură la momentul constituirii; certificatul ce atestă ipoteci sau alte garanții asupra bunurilor imobile; documente ce atestă tranzacțiile încheiate de fondatori, în numele societății;
 8. cerinta depunerii dovezii privind acceptarea expresă a mandatului de administrator/membru al directoratului de către persoanele care au fost numite prin actul constitutiv și/sau actul modificator al actului constitutiv;
 9. cerinta privind emblemei firmei;

3.   Realizarea serviciului public al controlului de legalitate prealabil înregistrării în registrul comerțului de către registratorul de registrul comerțului, personal de specialitate juridică, pentru care legea asigură garanțiile de securitate juridică a procesului de autorizare a constituirii și înregistrării în registrul comerțului a profesioniștilor. Ca elemente de noutate distingem:

 1. reglementarea soluționării cererii de înregistrare în registrul comerțului în termen de o zi lucrătoare de la înregistrarea acesteia;
 2. procedură de control prealabil înregistrării realizată de registratori, pe bază de înscrisuri;
 3. daca există suspiciuni de fals cu privire la identitatea solicitantului, a reprezentantului acestuia sau a oricărei persoane a cărei identitate se verifică în procesul de înregistrare, registratorul poate solicita prezenta fizică a acestora;
 4. generalizarea competenţei de soluţionare a registratorului prin includerea altor proceduri care nu au caracter contencios (ex: fuziuni, inclusiv transfrontaliere, divizări);
 5. audiența publică se organizează la cererea părții sau a reprezentantului acesteia și se poate acorda un singur termen de amânare pentru soluționarea cererii, de cel mult 15 zile calendaristice;
 6. in cazul în care se solicită preschimbarea termenului de soluționare (numai în cazul amânării soluționării), cererea de înregistrare se soluționează într-o zi lucrătoare, fără a se mai acorda un alt termen de amânare;
 7. spațiu electronic aferent utilizatorilor serviciilor on-line prin portalul de servicii on-line al ONRC prin care sunt gestionate documentele aferente înregistrării în registrul comerțului;
 8. se elimină posibilitatea formulării cererilor de intervenţie în procedura de înregistrare, terţii ca şi solicitantul înregistrării având un remediu ulterior soluţionării cerere de înregistrare, şi anume plângerea împotriva încheierii registratorului;
 9. dizolvarea şi radierea societăţii, pentru anumite cazuri ce nu au natură contencioasă, se dispune de registrator, cu posibilitatea contestării încheierii registratorului la instanţă.
 10. Reglementarea unui singur model de declarație-tip pe proprie răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității pentru sediul social/profesional și/sau sedii secundare sau, după caz, la terți; activitățile înscrise în obiectul principal/secundar de activitate vor putea fi desfășurate la sediul social și/sau la sediile secundare și/sau la terți;
 11. Rezervarea denumirii firmei se face doar în raport cu firmele cu denumire identică înregistrate, fiind eliminat elementul de similaritate denumire;
 12. Dovada privind rezervarea denumirii firmei – obligația de prezentare a dovezii rezervării denumirii firmei este îndeplinită prin grija personalului ORCT, în cazurile în care solicitantul indică, în orice modalitate, numărul de înregistrare a acesteia (ex.: în cuprinsul cererii de înregistrare, al actului constitutiv);
 13. Transferul competenței de la tribunal la oficiul registrului comerțului în cazul cererilor de fuziune, fuziune transfrontalieră și divizare a societăților, ceea ce conduce la simplificarea formalităților, accelerarea operațiunilor reducerea termenelor și a costurilor;
 14. Transferul competenței de la tribunal la oficiul registrului comerțului a unor cazuri de dizolvare a societăților, ceea ce conduce la simplificarea formalităților, accelerarea ieșirii de pe piață a acestora, reducerea termenelor și a costurilor (ex.: nu mai sunt îndeplinite condițiile referitoare la sediul social, ca urmare a expirării duratei actului care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social ori transferului dreptului de folosință sau proprietate asupra spațiului cu destinație de sediu social, a încetat activitatea sau aceasta nu a fost reluată după perioada de inactivitate temporară – 3 ani, în cazul societăților constituite pe perioadă determinată, la expirarea perioadei).

4.    Reglementarea statutului registratorului de registru al comerţului, astfel incat personal de specialitate juridică este învestit să exercite un serviciu public de interes general.

 1. accesul în profesie se face pe baza de examen sau concurs;
 2. registratorul este numit şi eliberat din funcţie de directorul general al registrul comerţului, iar în exercitarea funcţiei nu este supus controlului ierarhic, cu privire la soluţiile pronunţate;
 3.  registratorul este supus anumitor interdicţii şi incompatibilităţi, pentru a asigura imparţialitatea în exercitarea controlului prealabil înregistrării;
 4. registratorul răspunde disciplinar (procedura disciplinară este prevăzută de prezenta lege), civil şi penal;
 5. remunerarea se realizează în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 153/207 privind remunerarea personalului plătit din fonduri publice

5.   Reglementarea accesului online la informaţiile privind societăţile, inclusiv la informaţiile privind societăţile înregistrate în alte state membre ale Uniunii Europene şi, pentru a îmbunătăţi accesibilitatea serviciului public al registrului comerţului, asigurarea disponibilităţii de informaţii extinse şi actualizate privind înfiinţarea şi funcţionarea societăţilor. Pentru aceasta, în noua lege se prevede că:

 1. documentele şi informaţiile referitoare la persoanele fizice şi juridice înregistrate în registrul comerţului se arhivează şi în format electronic pentru a permite furnizarea mai rapidă de copii în format electronic, certificate de pe actele prezentate, chiar dacă acestea au fost depuse în format hârtie;
 2. se extind categoriile de informaţii care pot fi obţinute cu titlu gratuit din registrele statelor membre, prin intermediul sistemului de interconectare a registrelor;
 3. devin disponibile mai multe date în registru, de exemplu, în privinţa sucursalelor (în registrul sucursalei, date despre societatea mamă dintr-un alt stat membru şi, invers, în registrul societăţii-mamă, informaţii despre sucursală);
 4. informaţii user friendly se vor fi la dispoziţia publicului, pe portalul de servicii online al ONRC şi pe pagina sa de internet, în limbile română şi engleză, cu privire la aspectele cele mai importante în constituirea persoanelor juridice şi înregistrarea persoanelor fizice şi juridice.

La data intrării în vigoare a legii, s-a abrogat: Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr.359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 84/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

La  data intrării în vigoare a legii normativ s-a modificat: Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.44/2008, privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr.182/2016, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Avocat Oradea Goina Maria – avocat divort, avocat civil, avocat muncii, avocat fiscal, avocat comercial, avocat administrativ, avocat succesiune Oradea Bihor

#avocatoradea #avocatdivort #avocatcivil #avocatmuncii #avocatfiscal #avocatcomercial #avocatadministrativ #avocatsuccesiune