Telefon
(+40)740 678 623
Email
av.mariagoina@yahoo.com
Adresa
str. General Magheru Gheorghe nr 48 Bl.C ap. 4, Oradea,

Legea nr. 96/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – a fost publicată în Monitorul Oficial Nr. 322 din 18 aprilie 2023

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 322 din 18 aprilie 2023
(vezi aici)

Data intrării în vigoare: 

18 Mai 2023

Istoric consolidări    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
  ART. I
  Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 18 alineatul (1), după litera e) se introduc două noi litere, lit. f) şi g), cu următorul cuprins:
  ”f) accesibilizarea clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile şi instituţiile de învăţământ prin asigurarea, în interiorul acestora, a adaptărilor specifice fiecărui tip de handicap, fără ca enumerarea să fie limitativă, după cum urmează:
  (i) pentru persoanele cu handicap locomotor şi cu mobilitate redusă: rampe şi/sau, după caz, sisteme electronice ori automatizate de acces, elevatoare sau lifturi;
  (ii) pentru persoanele cu handicap vizual sau cu dificultăţi de vedere, inclusiv cu surdocecitate: sisteme acustice de ghidaj şi hărţi tactile;
  (iii) pentru persoanele cu handicap auditiv: sisteme de avertizare vizuală şi amplificatoare electronice de sunet pentru protezele auditive;
  (iv) pentru persoanele cu handicap mintal şi psihic: sistem de ghidaj în limbaj uşor de citit;
g) asigurarea de către unităţile şi instituţiile de învăţământ cel puţin a unei toalete accesibilizate pentru persoanele cu handicap.”
  2. La articolul 19, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  ”h) să asigure accesul în unităţile şi instituţiile de învăţământ cu respectarea prevederilor art. 18 alin. (1) lit. f).”
  3. La articolul 21 alineatul (2), după litera d) se introduc două noi litere, lit. e) şi f), cu următorul cuprins:
  ”e) să asigure, atât în interiorul clădirilor aferente obiectivelor de patrimoniu, turistice, sportive şi de petrecere a timpului liber, cât şi în zonele exterioare aferente acestora, adaptările specifice tipurilor de handicap, fără ca enumerarea să fie limitativă, după cum urmează:
  (i) pentru persoanele cu handicap locomotor şi cu mobilitate redusă: rampe şi/sau, după caz, sisteme electronice ori automatizate de acces, elevatoare sau lifturi;
  (ii) pentru persoanele cu handicap vizual sau cu dificultăţi de vedere, inclusiv cu surdocecitate: sisteme acustice de ghidaj şi hărţi tactile;
  (iii) pentru persoanele cu handicap auditiv: sisteme de avertizare vizuală şi amplificatoare electronice de sunet pentru protezele auditive;
  (iv) pentru persoanele cu handicap mintal şi psihic: sisteme de ghidaj în limbaj uşor de citit;
f) să asigure, în interiorul clădirilor aferente obiectivelor de patrimoniu, turistice, sportive şi de petrecere a timpului liber sau, după caz, în zonele exterioare aferente acestora, cel puţin o toaletă accesibilizată pentru persoanele cu handicap.”
  4. La articolul 62, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:
  ”(1^1) Autorităţile publice, instituţiile, persoanele juridice de drept public şi privat, după caz, au obligaţia de a monta, potrivit scopului, destinaţiei şi infrastructurii, în locurile prevăzute la alin. (1), adaptări specifice fiecărui tip de handicap, fără ca enumerarea să fie limitativă, după cum urmează:
  a) pentru clădirile de utilitate publică: rampe şi/sau, după caz, sisteme electronice ori automatizate de acces, elevatoare sau lifturi, sisteme acustice şi vizuale de ghidaj şi informare în limbaj uşor de citit, hărţi tactile, cel puţin o toaletă adaptată;
  b) pentru clădirile de locuit construite din fonduri publice: rampe şi/sau, după caz, sisteme electronice sau automatizate de acces, elevatoare ori lifturi, sisteme acustice şi vizuale de ghidaj, hărţi tactile;
  c) pentru mijloacele de transport în comun şi vagoanele de transport feroviar pentru călători, după caz: rampe şi/sau sisteme electronice ori automatizate de acces, elevatoare sau lifturi, sisteme acustice şi vizuale de ghidaj şi informare în limbaj uşor de citit, cel puţin o toaletă adaptată în mijloacele de transport feroviar pentru călători;
  d) pentru staţiile mijloacelor de transport în comun urban, principalele staţii ale mijloacelor de transport interuban de tip autogări, principalele staţii de transport feroviar pentru călători, spaţiile de parcare, străzile şi drumurile publice, după caz: rampe şi/sau sisteme electronice sau automatizate de acces, elevatoare sau lifturi, sisteme acustice şi vizuale de ghidaj şi informare în limbaj uşor de citit, hărţi tactile, cel puţin o toaletă adaptată în autogări şi în principalele staţii de transport feroviar pentru călători;
  e) pentru spaţiile de parcare de reşedinţă aparţinând domeniului public: indicatoare semnalizate prin semn internaţional, pentru cel puţin 2 locuri de parcare gratuită adaptate şi rezervate pentru persoane cu handicap.”
  5. La articolul 85 alineatul (4), după litera a) se introduce o nouă literă, lit. a^1), cu următorul cuprins:
  ”a^1) vicepreşedinte – un medic de specialitate expertiză medicală a capacităţii de muncă, medicină de familie sau un medic de medicină generală, propus de directorul executiv/directorul general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului;”
  6. La articolul 85 alineatul (4), după litera e) se introduce o nouă literă, lit. f), cu următorul cuprins:
  ”f) un membru licenţiat în ştiinţe juridice şi cu experienţă în dizabilitate.”
  7. La articolul 85, alineatele (7) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  ”(7) Membrii comisiilor de evaluare, inclusiv preşedintele şi vicepreşedintele, au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă echivalentă cu 5% din indemnizaţia preşedintelui consiliului judeţean, respectiv a primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti. Plata indemnizaţiei se suportă din bugetele consiliilor judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti. Cuantumul lunar brut al indemnizaţiilor de şedinţă, pentru fiecare membru al comisiei de evaluare, nu poate depăşi 35% din indemnizaţia preşedintelui consiliului judeţean, respectiv a primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti şi se acordă proporţional cu numărul de şedinţe la care a participat în luna respectivă.
(8) Preşedintele, vicepreşedintele şi membrii comisiei de evaluare nu fac parte din Serviciul de evaluare complexă.”
  8. La articolul 85, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alin. (11), cu următorul cuprins:
  ”(11) În cazul în care preşedintele comisiei de evaluare nu poate participa la lucrările comisiei, acestea vor fi conduse de către vicepreşedinte.”
  9. La articolul 87, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  ”(5) Certificatul emis potrivit prevederilor alin. (4) poate fi contestat de către titularul acestuia, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării, la Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.”
  10. La articolul 90^1, alineatele (1)-(3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  ”ART. 90^1
  (1) În structura Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi funcţionează:
  a) Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, denumită în continuare Comisia superioară, cu activitate decizională în soluţionarea contestaţiilor la certificatele de încadrare în grad şi tip de handicap, emise potrivit dispoziţiilor art. 87 alin. (4), şi de coordonare metodologică şi monitorizare a activităţii de evaluare şi încadrare în grad şi tip de handicap;
  b) Secretariatul Comisiei superioare, alcătuit din 2 membri, cu activitate de secretariat, a cărui componenţă nominală se aprobă prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi.
  (2) Comisia superioară are următoarea componenţă:
  a) 2 membri, medici de specialitate expertiză medicală a capacităţii de muncă sau medicină fizică şi de reabilitare;
  b) 2 membri, medici de medicină generală şi cu experienţă în dizabilitate;
  c) un membru licenţiat în asistenţă socială şi cu experienţă în dizabilitate;
  d) un membru licenţiat în psihologie şi cu experienţă în dizabilitate;
  e) un membru licenţiat în ştiinţe juridice şi cu experienţă în dizabilitate.
  (3) Componenţa nominală a Comisiei superioare se aprobă prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi.”
  11. La articolul 90^1, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alin. (3^1)-(3^3), cu următorul cuprins:
  ”(3^1) Preşedintele şi vicepreşedintele Comisiei superioare sunt numiţi dintre membrii prevăzuţi la alin. (2) lit. a) sau b), prin ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi prevăzut la alin. (3).
(3^2) Membrii Comisiei superioare sunt numiţi pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de prelungire pentru perioade cu aceeaşi durată.
(3^3) Calitatea de membru în Comisia superioară încetează anterior încheierii perioadei prevăzute la alin. (3^2) în următoarele condiţii:
  a) prin demisie;
  b) la propunerea motivată a preşedintelui Comisiei superioare, cu aprobarea preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi;
  c) în cazul săvârşirii unei infracţiuni ori ca urmare a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii, ca măsură de siguranţă ori pedeapsă complementară, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti;
  d) în caz de deces.”
  12. La articolul 90^1, alineatul (4) se abrogă.
  13. La articolul 90^1, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  ”(5) Preşedintele, vicepreşedintele şi membrii Comisiei superioare au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă echivalentă cu 8% din indemnizaţia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi.”
  14. La articolul 90^1, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alin. (5^1)-(5^3), cu următorul cuprins:
  ”(5^1) Membrii Secretariatului Comisiei superioare au dreptul la o indemnizaţie lunară echivalentă cu 2% din indemnizaţia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi, care se suportă din bugetul acesteia.
(5^2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 90^2 alin. (1) lit. a^2), membrii Secretariatului Comisiei superioare au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă echivalentă cu 5% din indemnizaţia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi.
(5^3) Cuantumul lunar brut al indemnizaţiilor de şedinţă, pentru fiecare membru al Comisiei superioare şi al Secretariatului acesteia, nu poate depăşi 70% din indemnizaţia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi şi se acordă proporţional cu numărul de şedinţe la care a participat în luna respectivă.”
  15. La articolul 90^1, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  ”(6) În situaţii justificate de volumul şi specificul activităţii, componenţa Comisiei superioare poate fi suplimentată cu maximum 5 membri, având una dintre specializările prevăzute la alin. (2), iar cea a Secretariatului Comisiei superioare poate fi suplimentată cu maximum 2 membri, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate cu această destinaţie.”
  16. La articolul 90^2 alineatul (1), după litera a^1) se introduce o nouă literă, lit. a^2), cu următorul cuprins:
  ”a^2) soluţionează, prin admitere sau respingere, contestaţiile formulate în condiţiile prevăzute la art. 87 alin. (5), la certificatele de încadrare în grad şi tip de handicap eliberate de comisiile de evaluare, şi transmite soluţia comisiilor de evaluare judeţene sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti, pentru punerea ei în aplicare;”
  17. La articolul 90^2 alineatul (2), după litera a) se introduc două noi litere, lit. a^1) şi a^2), cu următorul cuprins:
  ”a^1) de admitere/respingere a contestaţiei formulate în condiţiile prevăzute la art. 87 alin. (5);
a^2) de încadrare în grad de handicap în sensul menţinerii sau modificării gradului şi tipului de handicap atestat prin certificatul emis de către comisiile de evaluare;”
  18. La articolul 90^2, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul cuprins:
  ”(5) Comisia superioară are obligaţia de a îndeplini atribuţiile prevăzute la alin. (1) lit. a^2) în termen de 60 de zile lucrătoare de la data înregistrării contestaţiei.”
  19. La articolul 96 alineatul (2), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  ”e) transcrierea sau traducerea materialelor informative şi culturale în sistemele de acces la informaţie: alfabetul Braille şi/sau orice altă notaţie tactilografică, înregistrări audio, scriere vizuală cu litere mărite, limbaj mimico-gestual, pictograme;”
  ART. II
  (1) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi funcţionează cu un număr de 73 de posturi, exclusiv demnitarii.
  (2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul va modifica în mod corespunzător:
  a) Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 19 din 6 ianuarie 2022, cu modificările ulterioare;
  b) Hotărârea Guvernului nr. 234/2022 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 165 din 18 februarie 2022, cu modificările ulterioare.
  ART. III
  Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

  Bucureşti, 12 aprilie 2023. Nr. 96.

Avocat Oradea Goina Maria – avocat divort, avocat civil, avocat muncii, avocat fiscal, avocat comercial, avocat administrativ, avocat succesiune Oradea Bihor

#avocatoradea #avocatdivort #avocatcivil #avocatmuncii #avocatfiscal #avocatcomercial #avocatadministrativ #avocatsuccesiune