Telefon
(+40)740 678 623
Email
av.mariagoina@yahoo.com
Adresa
str. Parcul Traian nr. 1 ap.7, Oradea, Bihor, România

Cadrul legal şi instituţional necesar autorizării şi funcţionării în România a reprezentanţelor societăţilor şi organizaţiilor economice străine autorizate de către Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului a fost aprobat prin Legea 95 din 12 aprilie 2023

Prin legea nr. 95 din 12 aprilie 2023 s-a aprobat Ordonanţei Guvernului nr. 18/2022 privind autorizarea şi funcţionarea în România a reprezentanţelor societăţilor şi organizaţiilor economice străine.

Ordonanța stabilește regulile de autorizare și funcționare a reprezentanțelor societăților și organizațiilor economice străine în România. Acestea pot fi autorizate de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, care va elibera autorizația de funcționare prin intermediul unei platforme electronice. Autorizația este valabilă pentru cel puțin un an, cu posibilitatea de prelungire. Se achită o taxă de autorizare de 1.000 de euro/an la organul fiscal central competent. Cererea pentru înregistrarea unei reprezentanțe trebuie să cuprindă informații precum denumirea și sediul social al entității străine, obiectul de activitate al reprezentanței, durata de funcționare, reprezentantul și sediul reprezentanței. Trebuie depuse și anumite documente, precum actul constitutiv, împuternicirea și dovada plății taxei de autorizare. Societățile și organizațiile economice străine sunt responsabile pentru activitatea reprezentanțelor lor în România.

Redam mai jos textul articolelor din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2022:
  ART. 1
  Prezenta ordonanţă stabileşte cadrul legal şi instituţional necesar autorizării şi funcţionării în România a reprezentanţelor societăţilor şi organizaţiilor economice străine autorizate de către Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului.
  ART. 2
  Societăţile şi organizaţiile economice străine pot fi autorizate să deţină reprezentanţe în România de către Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului, care eliberează, în acest sens, autorizaţia de funcţionare, potrivit prezentei ordonanţe.
  ART. 3
  (1) Autorizaţiile de funcţionare a reprezentanţelor societăţilor şi organizaţiilor economice străine se eliberează, la cererea acestora, de către Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului, prin intermediul unei platforme electronice, pe o perioadă de minimum 1 an, cu posibilitate de prelungire pe aceeaşi perioadă.
  (2) Pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare se achită o taxă de autorizare în sumă de 1.000 de euro/an, echivalentul în lei, la cursul Băncii Naţionale a României din data plăţii.
  (3) Taxa de autorizare se achită la organul fiscal central competent în raza căruia îşi are sediul reprezentanţa.
  ART. 4
  Societăţile şi organizaţiile economice străine reprezentate răspund, în condiţiile legii, pentru actele juridice şi activitatea reprezentanţelor lor în România.
  ART. 5
  (1) Cererea prin care se solicită deschiderea unei reprezentanţe şi eliberarea autorizaţiei de funcţionare a unei reprezentanţe se completează electronic prin intermediul platformei electronice dedicate, se adresează Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului şi va cuprinde următoarele informaţii:
  a) denumirea, sediul social şi codul de înregistrare fiscală ale entităţii străine;
  b) obiectul de activitate al reprezentanţei, în conformitate cu obiectul de activitate al societăţii sau organizaţiei economice străine solicitante;
  c) durata de funcţionare a reprezentanţei;
  d) reprezentantul reprezentanţei în relaţiile cu terţii;
  e) sediul reprezentanţei.
  (2) La cererea de înregistrare se vor anexa următoarele documente:
  a) documentul emis de autoritatea competentă din ţara în care îşi are sediul social societatea sau organizaţia economică străină, din care să rezulte datele de identificare şi de înregistrare ale societăţii sau organizaţiei economice străine, obiectul de activitate şi capitalul social, şi traducerea autorizată a acestui document cu semnătură electronică calificată sau avansată;
  b) actul constitutiv sau alte acte doveditoare privind forma de organizare şi modul de funcţionare a societăţii sau organizaţiei şi o traducere autorizată a acestora cu semnătură electronică calificată sau avansată;
  c) împuternicirea privind persoanele desemnate să reprezinte societatea sau organizaţia economică străină care a solicitat înregistrarea, cu traducere autorizată, după caz;
  d) dovada plăţii taxei de autorizare în conformitate cu art. 3 alin. (2) şi (3);
  e) o confirmare asupra bonităţii din partea băncii prin care societatea sau organizaţia îşi desfăşoară principalele operaţiuni financiare;
  f) dovada existenţei sediului reprezentanţei pe teritoriul României pe o perioadă cel puţin egală cu perioada de valabilitate a autorizaţiei sau cu perioada pentru care se solicită prelungirea autorizaţiei.
  (3) Documentele redactate într-o limbă străină vor fi însoţite de traducerea autorizată a acestora.
  ART. 6
  (1) Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului emite autorizaţia de funcţionare sau respinge motivat înregistrarea reprezentanţei, prin intermediul platformei electronice, în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii şi a anexării documentelor prevăzute la art. 5 alin. (2) sau de la data completării cererii cu documentele şi informaţiile solicitate potrivit alin. (4).
  (2) Autorizaţia de funcţionare va cuprinde datele de identificare ale societăţii sau organizaţiei economice străine, obiectul de activitate al reprezentanţei, reprezentantul în relaţiile cu terţii al reprezentanţei, durata valabilităţii autorizaţiei, condiţiile de exercitare a activităţii şi sediul reprezentanţei.
  (3) Reprezentanţa efectuează în numele societăţii sau al organizaţiei economice străine numai acte juridice şi activităţi conforme cu obiectul de activitate stabilit prin autorizaţia de funcţionare. Reprezentanţa nu desfăşoară activităţi economice în nume propriu. Reprezentanţele şi personalul acestora îşi desfăşoară activitatea cu respectarea dispoziţiilor legale din România.
  (4) În situaţia în care apreciază necesar soluţionării cererii, Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului, prin intermediul platformei electronice, va solicita deponentului completarea cererii cu informaţiile şi documentele necesare autorizării. În acest caz, termenul de soluţionare a cererii curge de la data completării cererii cu documentele şi informaţiile solicitate.
  ART. 7
  Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului, prin intermediul platformei electronice, oferă posibilitatea consultării informaţiilor referitoare la reprezentanţele înregistrate în România şi autorizate de Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului, cu respectarea legislaţiei privind datele cu caracter personal.
  ART. 8
  Comunicarea emiterii, prelungirii sau modificării unei autorizaţii de funcţionare a unei reprezentanţe în România, precum şi eliberarea unei scrisori de confirmare a radierii din evidenţele Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului se fac în mod automat către administraţia finanţelor publice în a cărei rază teritorială se află sediul reprezentanţei, prin intermediul platformei electronice.
  ART. 9
  Pentru activitatea desfăşurată în România, reprezentanţele sunt obligate să se înregistreze fiscal în România, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi să plătească impozitele şi taxele stabilite potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi potrivit altor prevederile legale.
  ART. 10
  Prin derogare de la dispoziţiile art. 1.373 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, societăţile şi organizaţiile economice străine răspund în solidar cu angajaţii încadraţi la reprezentanţe pentru daunele rezultate din faptele ilicite comise de aceştia în exercitarea activităţii sau în legătură cu exercitarea acesteia.
  ART. 11
  (1) Societăţile sau organizaţiile economice străine reprezentate în România au obligaţia să comunice Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului eventualele modificări survenite în legătură cu datele înscrise pe autorizaţia de funcţionare a reprezentanţei, precum şi cu privire la statutul juridic, obiectul de activitate, capitalul social sau sediul firmei străine, în termen de 30 de zile de la data survenirii acestor modificări, şi să solicite, dacă este cazul, modificarea autorizaţiei de funcţionare, conform modificărilor apărute.
  (2) Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului poate modifica autorizaţia de funcţionare, dacă modificările vizează elementele înscrise pe aceasta, în termen de 30 de zile de la data primirii solicitării însoţite de documentaţia completă.
  (3) Cererea pentru modificarea autorizaţiei de funcţionare, conform modificărilor survenite, se completează în platforma electronică şi trebuie să fie însoţită de documente justificative pentru modificările survenite şi, după caz, traducerea autorizată a acestor documente cu semnătură electronică calificată sau avansată.
  (4) Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului, prin intermediul platformei electronice, poate solicita deponentului completarea cererii cu informaţiile şi documentele necesare soluţionării cererii. În acest caz, termenul de soluţionare a cererii curge de la data completării cu documentele şi informaţiile solicitate.
  ART. 12
  (1) Prelungirea valabilităţii autorizaţiei de funcţionare se face numai la cererea reprezentanţei, adresată Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului, în termen de minimum 30 de zile înainte de data expirării, prin completarea formularului electronic din cadrul platformei electronice.
  (2) Prelungirea autorizaţiei de funcţionare a reprezentanţei este condiţionată de transmiterea dovezii de plată a taxei de autorizare prevăzute la art. 3 alin. (2) şi (3).
  (3) Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului, prin intermediul platformei electronice, poate solicita deponentului completarea cererii cu informaţiile şi documentele necesare soluţionării cererii de prelungire. În acest caz, termenul de soluţionare a cererii curge de la data completării cu documentele şi informaţiile solicitate.
  ART. 13
  Autorizaţia de funcţionare poate fi retrasă de Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului, înainte de expirarea valabilităţii, în termen de 30 de zile de la solicitarea autorităţilor cu competenţe de control, pentru următoarele motive:
  a) încălcarea de către personalul reprezentanţei a dispoziţiilor legale din România privind spălarea banilor şi finanţarea terorismului;
  b) nerespectarea obiectului de activitate înscris în autorizaţia de funcţionare şi a condiţiilor de exercitare a activităţii;
  c) nerespectarea obligaţiilor fiscale.
  ART. 14
  Autorizaţiile de funcţionare eliberate în temeiul prezentei ordonanţe se retrag din oficiu, în termen de 30 de zile de la expirarea acestora, de către Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului, atunci când valabilitatea autorizaţiilor de funcţionare ajunge la termen şi nu s-a comunicat o cerere de prelungire potrivit art. 12 alin. (1).
  ART. 15
  (1) Radierea unei reprezentanţe, la cererea acesteia, din evidenţele Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului se produce ca urmare a radierii din evidenţele autorităţii fiscale a codului de identificare fiscală. Cererea de radiere se completează prin intermediul platformei electronice şi va fi însoţită de o dovadă a radierii reprezentanţei din evidenţele autorităţii fiscale, precum şi de documente justificative, eliberate de către societatea sau organizaţia economică străină, şi de traducerea autorizată a acestora semnată cu semnătură electronică calificată sau avansată.
  (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), cererea de radiere din evidenţele Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului se va soluţiona în termen de 30 de zile de la solicitare.
  (3) Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului, prin intermediul platformei electronice, poate solicita deponentului completarea cererii cu informaţiile şi documentele necesare radierii. În acest caz, termenul de soluţionare a cererii curge de la data completării cu documentele şi informaţiile solicitate.
  ART. 16
  Operaţiunile financiar-bancare ale reprezentanţelor se efectuează prin conturi deschise la băncile legal constituite pe teritoriul României, cu respectarea legislaţiei naţionale şi a Uniunii Europene în vigoare.
  ART. 17
  (1) Autorizaţiile reprezentanţelor străine emise până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe rămân valabile conform actelor normative în vigoare la data emiterii acestora.
  (2) Până la data operaţionalizării platformei electronice, atât depunerea cererilor, cât şi soluţionarea acestora se vor face în conformitate cu procedura aplicată anterior adoptării prezentei ordonanţe.
  ART. 18
  (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, prin ordin al ministrului antreprenoriatului şi turismului se aprobă normele metodologice privind punerea în aplicare a acesteia.
  (2) Platforma electronică va deveni operaţională în termen de maximum 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.
  ART. 19
  Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă:
  a) Decretul-lege nr. 122/1990 privind autorizarea şi funcţionarea în România a reprezentanţelor societăţilor comerciale şi organizaţiilor economice străine, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 25 aprilie 1990, cu modificările ulterioare;
  b) Hotărârea Guvernului nr. 1.222/1990 privind regimul impozitelor şi taxelor aplicabile reprezentanţelor din România ale societăţilor comerciale sau organizaţiilor economice străine, precum şi drepturile şi obligaţiile legate de salarizarea personalului român, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 bis din 26 noiembrie 1990, cu modificările ulterioare.

Avocat Oradea Goina Maria – avocat divort, avocat civil, avocat muncii, avocat fiscal, avocat comercial, avocat administrativ, avocat succesiune Oradea Bihor

#avocatoradea #avocatdivort #avocatcivil #avocatmuncii #avocatfiscal #avocatcomercial #avocatadministrativ #avocatsuccesiune