Telefon
(+40)740 678 623
Email
av.mariagoina@yahoo.com
Adresa
str. Parcul Traian nr. 1 ap.7, Oradea, Bihor, România

Legea nr. 102 din 13 aprilie 2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, a Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, precum şi pentru completarea art. 64 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul – a fost publicată în Monitorul Oficial Nr. 322 din 18 aprilie 2023

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 322 din 18 aprilie 2023
 (vezi aici)

Data intrării în vigoare: 

21 Aprilie 2023

Istoric consolidări    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
  ART. I
  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 7 alineatul (23), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  ”a) conţinutul autorizaţiei de construire şi al anexelor aferente, care includ principalele condiţii necesar a fi îndeplinite de solicitanţi, sau, după caz, conţinutul actului de respingere a cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii;”
  2. La articolul 7, după alineatul (23) se introduc cinci noi alineate, alin. (23^1)-(23^5), cu următorul cuprins:
  ”(23^1) Informaţiile referitoare la principalele condiţii necesar a fi îndeplinite de solicitanţi, extrase din conţinutul autorizaţiei de construire şi al anexelor aferente, se fac publice în termen de maximum 30 de zile de la data emiterii autorizaţiei şi trebuie să includă în mod obligatoriu următoarele:
  a) numărul autorizaţiei de construire şi data emiterii acesteia;
  b) titlul/descrierea proiectului;
  c) procentul de ocupare a terenului – P.O.T. şi coeficientul de utilizare a terenului – C.U.T.;
  d) retragerile construcţiilor de la limitele de proprietate;
  e) suprafeţele, construită la sol, construită pe fiecare nivel, construită desfăşurată;
  f) regimul de înălţime, numărul de niveluri subterane şi supraterane pentru fiecare construcţie, şi înălţimile construcţiilor, la cornişă şi maximă pentru fiecare construcţie;
  g) dacă a fost solicitat/obţinut avizul autorităţii competente în domeniul protejării patrimoniului cultural;
  h) dacă a fost solicitat/obţinut avizul autorităţii competente în domeniul protejării mediului;
  i) planul de situaţie; şi
  j) planuri cu toate faţadele.
(23^2) Odată cu publicarea informaţiilor prevăzute la alin. (23^1) lit. a)-h) pe pagina de internet şi/sau prin afişare la sediul autorităţii publice emitente, aceasta va consemna şi publica şi data finalizării operaţiunilor de publicitate a conţinutului autorizaţiei de construire.
(23^3) După comunicarea autorizaţiei de construire, dar înainte de începerea lucrărilor, beneficiarul are obligaţia, pe propria cheltuială, să noteze în cartea funciară a imobilului, precum şi într-un ziar de largă răspândire informaţiile prevăzute la alin. (23^1) lit. a) şi b), precum şi să amplaseze în şantier, la loc vizibil, panoul de identificare a investiţiei.
(23^4) Conţinutul autorizaţiei de construire se consideră adus la cunoştinţa organismelor sociale interesate la data ultimei operaţiuni de publicitate, mai precis la data finalizării operaţiunilor de publicitate de către autoritatea publică în conformitate cu prevederile alin. (23^2), la data încheierii prin care s-a dispus notarea în cartea funciară, la data publicării informaţiilor menţionate într-un ziar de largă răspândire sau la data afişării panoului de identificare a investiţiei, în conformitate cu prevederile alin. (23^3), indiferent care dintre aceste date survine ultima.
(23^5) Fără a se modifica în niciun fel data ultimei operaţiuni de publicitate, stabilită conform alin. (23^4), la care conţinutul autorizaţiei de construire se consideră adus la cunoştinţa organismelor sociale interesate, acestea, precum şi restul publicului interesat pot solicita, spre studiu, informaţiile prevăzute la alin. (23^1), precum şi restul documentelor care au caracter public, potrivit prezentei legi, la sediul autorităţii publice emitente.”
  3. La articolul 12, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:
  ”(3) Pentru organismele sociale interesate, în litigiile ce vizează autorizaţiile de construire, termenul pentru formularea plângerii prealabile, dacă aceasta mai este obligatorie, este de 30 de zile şi începe să curgă de la data ultimei operaţiuni de publicitate, reglementată conform art. 7 alin. (23^4), iar termenul pentru introducerea cererilor de anulare, de suspendare, de intervenţie accesorie sau de intervenţie principală este de 60 de zile şi se calculează de la data primirii răspunsului la plângerea prealabilă sau de la data expirării termenului legal de soluţionare a plângerii, indiferent care dintre aceste date survine prima. Dacă plângerea prealabilă nu mai este obligatorie, pentru organismele sociale interesate, în litigiile ce vizează autorizaţiile de construire, termenul pentru introducerea cererilor de anulare, de suspendare, de intervenţie accesorie sau de intervenţie principală este de 60 de zile şi începe să curgă de la data ultimei operaţiuni de publicitate, reglementată conform art. 7 alin. (23^4).”
  ART. II
  Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 11 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, lit. d^1), cu următorul cuprins:
  ”d^1) data luării la cunoştinţă a conţinutului actului, dacă plângerea prealabilă nu mai este obligatorie;”
  2. La articolul 14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  ”ART. 14
  (1) În cazuri bine justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, după sesizarea, în condiţiile prevederilor art. 7, a autorităţii publice care a emis actul sau a autorităţii ierarhic superioare sau în termen de maximum 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a conţinutului actului care nu mai poate fi revocat, persoana vătămată poate să ceară instanţei competente să dispună suspendarea executării actului administrativ unilateral până la pronunţarea instanţei de fond. În cazul în care persoana vătămată nu introduce acţiunea în anulare a actului în termen de maximum 60 de zile de la introducerea acţiunii în suspendare şi dacă fondul cererii de suspendare nu a fost soluţionat, instanţa învestită cu cererea de suspendare va constata această împrejurare şi va respinge cererea de suspendare ca lipsită de interes. Dacă suspendarea s-a dispus, aceasta încetează de drept şi fără nicio formalitate.”
  3. La articolul 15, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  ”ART. 15
  (1) Suspendarea executării actului administrativ unilateral poate fi solicitată de reclamant, pentru motivele prevăzute la art. 14, şi prin cererea adresată instanţei competente pentru anularea, în tot sau în parte, a actului atacat. În acest caz, instanţa poate dispune suspendarea actului administrativ atacat, până la soluţionarea definitivă a cauzei. Cererea de suspendare se poate formula odată cu acţiunea principală sau printr-o acţiune separată, în termen de maximum 60 de zile de la introducerea acţiunii principale.”
  ART. III
  La articolul 64 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:
  ”(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), pentru organismele sociale interesate, dreptul de a ataca hotărârile de aprobare se prescrie în termen de 1 an de la data aprobării.”
  ART. IV
  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, vor fi republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  Bucureşti, 13 aprilie 2023. Nr. 102.

Avocat Oradea Goina Maria – avocat divort, avocat civil, avocat muncii, avocat fiscal, avocat comercial, avocat administrativ, avocat succesiune Oradea Bihor

#avocatoradea #avocatdivort #avocatcivil #avocatmuncii #avocatfiscal #avocatcomercial #avocatadministrativ #avocatsuccesiune